Strokovna svetovanja

 

 • Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - Evalvacija (vrednotenje) in monitoring za EUSAIR FP – program ADRION
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programa rednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 - Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programa.
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – RH - Ex-post vrednotenje operativnih programov finančne perspektive 2007. – 2013. in mid-term vrednotenje izvajanja horizontalnih aktivnosti v izvedbi Partnerskega sporazuma z EU
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –   Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, doseganja ciljev Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020«,
 • Izdelava celostnih prometnih strategij (CPS) za 11 slovenskih občin, od tega 3 mestne (Izola, Tolmin, Bled, Radovljica, Jasence,Postojna, Sežana, Ribnica, Nova Gorica, Velenje in Kranj)
 • Dežela Furlanija Julijska krajina – Mid-term vrednotenje operativnega programa Slovenija-Italija 2014.2020.
 • Dežela Furlanija-Julijska krajina – Okoljsko poročilo celovita presoja vplivov na okolje z dodatkom za varovana območja za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - Končno vrednotenje komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013.
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013.
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - (Ex ante) Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje operativnih programov za obdobje 2014 – 2020;
 • Ekonomska fakulteta - predavanje v okviru strokovne delavnice (posvet), namenjeni vključitvi širše strokovne javnosti v proces vrednotenja Operativnega programa za črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike za obdobje 2014-2020;
 • Ekonomska fakulteta - predavanje v okviru strokovne delavnice (posvet) namenjeni vključitvi širše strokovne javnosti z vmesnimi rezultati procesa predhodnega vrednotenja Operativnega programa za črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike za obdobje 2014-2020;
 • Slovensko društvo evalvatorjev - predavanje v okviru okrogle mize "Strukturni skladi do leta 2020";
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – Vrednotenje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – Vrednotenje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v RS, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov v OP 2014-2020 s področja visokega šolstva
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – Študija na področju raziskovalne infrastrukture v luči ESFRI Kažipota za potrebe revizije Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 (NRRI)
 • Dežela Furlanija Julijska krajina – (Ex ante) Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov
 • Hrvatski Telekom d.d. - Izdelava obsežne študije razvojnih potencialov - »Analiza potencijala razvojnih projekata Republike Hrvatske s poslovnom relevantnošću za Hrvatski Telekom d.d.«

 • Agencija za istraživanje i razvoj - Izvedba tridnevne trening delavnice v Beogradu na temo spoznavanja EU programov, planiranja ter implementacije EU projektov.
 • Adria Hotel Forum - Predavanje na mednarodni konferenci v Zagrebu na temo financiranja turistične infrastrukture s pomočjo nepovratnih sredstev EU ter udeležba na okrogli mizi.
 • ECQA - Izvedba 8 sklopov usposabljanj za pridobitev mednarodnega certifikata Certified European Project Manager (certificirani vodja evropskih projektov).
 • RS SVLR - Vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja (Ukrepi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru OP RR PU 1.1 Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost in OP RČV PU 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij in 1.3. Štipendijske sheme in 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva).

 • Medilab d.o.o. - izdelava preliminarne ocene vrednosti podjetja.
 • Elektro Gorenjska d.d. - Izvedba poslovne revizije vodenja projekta So-proizvodnje toplote in elektrike na Planini pri Kranju.
 • Mestna občina Novo Mesto - Izdelava elaborata o prostorskih zmogljivostih mestnih osnovnih šol in spremembi šolskih okolišev z ekonomsko analizo rešitev.
 • SVLR - Ocenjevanje ustreznosti investicijske dokumentacije za 288 projektov, prijavljenih na javni razpis »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (javna infrastruktura).
 • Občina Delnice (HR) - Predstavitev občinskemu svetu o možnostih črpanja evropskih sredstev v Republiki Hrvaški.
 • Ustanova – fundacija Nazaj na konja - Izvedba enodnevne delavnice o vodenju in spremljanju projekta »Pedo Tur« v okviru OP IPA SI-HR 2007-2013.
 • CMEPIUS - Ocenjevanje projektov v okviru programa Leonaro da Vinci.
 • SVLR – (Ex-ante) Predhodno vrednotenje Regionalno razvojnih programov Notranjsko-kraške statistične regije, JV statistične regije, Zasavske statistične regije in Posavske statistične regije – vodja projekta.
 • Istarska Županija - Organizacija "Slovenija – study tour (strukturni fondovi)".
 • Ministrstvo za delo RS, družino in socialne zadeve - Izvajanje 100% administrativnih preverjanj zahtevkov za izplačila v skladu s 4. členom Uredbe EK 438/2001 za PPS EQUAL
 • Ministrstvo za delo RS, družino in socialne zadeve - Usposabljanje skrbnikov RP-jev, ki izvajajo 100% preverjanja in predstavnikov Organa upravljanja ter pomoč NPS-u pri razumevanju pravilnosti upravičenosti stroškov iz pravnega, ekonomskega in vsebinskega vidika.
 • Ministrstvo za delo RS, družino in socialne zadeve - Spremljanje izvajanja aktivnosti pri koordinatorju RP in ostalih partnerjih.
 • Ministrstvo za delo RS, družino in socialne zadeve - Priprava osnovnih navodil oz. smernic za izvajanje 100% finančnih preverjanj za PPS EQUAL ter navodila za izdelavo končnega poročila.
 • Greta Associati - (Ex-ante) Predhodno vrednotenje programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-13.
 • JZ Kobilarna Lipica - Vodenje projekta vzpostavitve Muzeja Lipica.
 • Ministrstvo za gospodarstvo RS: Ocenjevanje investicijskih projektov.
 • Agencija za razvoj istrskega podeželja (Hrvaška) - 2 krat javno predavanje in delavnice v zvezi z pridobivanjem predpristopne pomoči.
 • Univerza na Primorskem. Visoka šola za turizem – izvedba predavanj v okviru predmeta Poslovne finance na temo financiranje turističnih projektov.
 • Humanopolis - predavanje na mednarodni konferenci "Razvoj lokalnih zajednica i transfer znanja, izkustva i tehnologija iz Slovenije te koriščenje EU para", Skopje.
 • Primorski tehnološki park - predavanje na temo "Pristopi učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev".
 • Lampret Consulting - predavanje na temo "Kako pridobiti EU sredstva".
 • Posoški razvojni center – predavanje na temo poznavanja orodja za pripravo in vodenje projektov na območju občin Tolmin, Bovec in Kobarid.
 • Občina Mereto di Tomba (Italija) – predavanje na temo: »Identifikacija projektnih idej ter poznavanje orodij za pripravo in vodenje projekta«.
 • Tehnična podpora/revidiranje Agenciji RS za regionalni razvoj (ARR), sedanja SVLR pri pregledu končnih poročil za zaključek programov Phare CBC za 45 koristnikov na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko.
 • Tehnična podpora/revidiranje Agenciji RS za regionalni razvoj (ARR), sedanja SVLR pri pregledu vmesnih poročil za programsko iniciativo Interreg IIIA.
 • USAID - Volunteers for Economic Growth Alliance (VEGA) Business and Trade Development (BDD) Bulgaria program: promocijske aktivnosti za Bolgarske partnerje na področju agro-turizma.
 • MURA D.D. – mesečno svetovanje pri pridobivanju EU sredstev za projekte; oblikovanje projektnih predlogov
 • Koordinator projekta za slovensko stran (ARR), sedanja SVLR pri projektu EXTRALARGE, kjer je bil prijavitelj dežela Furlanija Julijska Krajina.
 • Iskanje tujih in domačih partnerjev pri projektih.
 • NEC Notranjski ekološki center, Cerknica - revizija projekta "CROSS DESK" za prijavo na 3. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija‐Hrvaška 2007‐2013.
 • AGENCIJA POTI d.o.o. - predavanje na temo "Viri financiranja na nacionalni in EU ravni?".
 • AGENCIJA POTI d.o.o. - predavanje na temo "Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij".
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi za podjetja 2013"
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi za podjetja 2013".
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi za podjetja 2013".
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Šiška - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi za podjetja 2013".
 • Kmetijska zadruga Vipava z.o.o. - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje (ukrep 123, 121)".
 • Gozd Bled, Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje (ukrep 123, 121)".
 • Oleum Nostrum d.o.o. - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje (ukrep 123, 121)".
 • Kmetijska zadruga Dobrunje z.o.o. - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje (ukrep 123, 121)".
 • Kmetijska zadruga Pivka z.o.o. - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje (ukrep 123, 121)".
 • Kmetijska zadruga velike Lašče z.o.o. - predavanje na temo "Aktualni in najavljeni razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje (ukrep 123, 121)".
 • Greta Associati - (Mid-term) Vmesna evalvacija programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-13.
 • Evalvacija strateških projektov čezmejnega sodelovanjaIPA Adriatic CBC Programme 2007 – 2013.
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - (Ex ante) Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje operativnih programov za obdobje 2014 – 2020.
 • Ekonomska fakulteta - predavanje v okviru strokovne delavnice (posvet), namenjeni vključitvi širše strokovne javnosti v proces vrednotenja Operativnega programa za črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike za obdobje 2014-2020.
 • Ekonomska fakulteta - predavanje v okviru strokovne delavnice (posvet) namenjeni vključitvi širše strokovne javnosti z vmesnimi rezultati procesa predhodnega vrednotenja Operativnega programa za črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike za obdobje 2014-2020.
 • Slovensko društvo evalvatorjev - predavanje v okviru okrogle mize "Strukturni skladi do leta 2020".
 • Razvojni center Novo mesto d.o.o. - Vmesno vrednotenje programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016.
 • Hypo Alpe Adria Bank d.d. Hrvaška – Izvedba petih delavnic (Zagreb 2.4.2014, Rijeka 16.4.2014, Osijek 14.5.2014, Split 11.6.2014, Dubrovnik 12.6.2014) o možnostih črpanja strukturnih sredstev EU za javne institucije in podjetja.

 

Za večino prijavljenih projektov kot tudi nekaj takšnih, ki jih nismo sami prijavljali smo uspešno izvedli stortve finančnega in administrativnega managementa in s tem zagotovili uspešnost pri črpanju odobrenih sredstev.

 


Aktualni razpisi

Deljeni razpisi

E-obveščanje

Kontakt


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o.