Poslovna in investicijska dokumentacija

Izdelava investicijske dokumentacije za zavode in javne institucije

 • Občina Slovenske Konjice – revizija študije izvedljivosti revitalizacije samostana Žička Kartuzija.
 • Rižanski vodovod Koper - študije izvedljivosti za polnilnico vode.
 • Mestna občina Ljubljana – DIIP – Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu (2X).
 • Občina Podčetrtek – investicijski program - Izgradnja večnamenske športne dvorane.
 • Občina Podčetrtek – investicijski program - Izgradnja otroškega vrtca.
 • Občina Podčetrtek – investicijski program - Izgradnja cestnega odseka SV. Ema.
 • Občina Podčetrtek – investicijski program - Izgradnja Cestnega odseka Podčetrtek Sodna vas.
 • ŽALE, javno podjetje, d.o.o. – izdelava študije izvedljivosti.
 • Občina Podčetrtek – investicijski program - Izgradnja cestnega odseka proti hrvaški meji.
 • Občina Podčetrtek – investicijski program - Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Sedlarjevo.
 • Izvedba študij izvedljivosti za resolucijski projekt OKO - gospodarsko središče SV Slovenije. Izvedba s partnerjem IPMIT d.o.o..
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad RS za meroslovje – investicijski program z analizo stroškov in koristi – Nakup nove merilne opreme (predviden v OP).
 • JZ Kobilarna Lipica – načrt upravljanja.
 • Občina Trebnje – DIIP z analizo stroškov in koristi - Večnamenska športna dvorana;
 • Občina Puconci – investicijski program z analizo stroškov in koristi - Večnamenska športna dvorana.
 • Občina Podčetrtek – investicijski program z analizo stroškov in koristi – Večnamenska športne dvorana.
 • Mestna občina Koper - DIIP - Obnova trga Topolovec.
 • Mestna občina Koper - DIIP - Ureditev odseka pri Lama Dekani.
 • Mestna občina Koper - DIIP - Ureditev počivališč, postavitev kolesarnic, infokioskov in signalizacije.
 • Mestna občina Koper - DIIP - Turistično-degustacijski info center v Sv. Antonu pri Kopru.
 • Mestna občina Koper - DIIP - Izdelava in postavljanje info tabel in ureditev nekaj pomembnejših tematskih poti, počivališč v občinah Koper, Piran in Izola.
 • Univerza na primorskem – novelacija DIIP – Kampus Livade.
 • Mestna občina Koper - DIIP in investicijski program - Izvedba kanalizacije v naselju Šmarje - območje 4.
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad RS za meroslovje – DIIP z analizo stroškov in koristi – IMS Masa in prostornina (predviden v OP).
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad RS za meroslovje – DIIP z analizo stroškov in koristi – IMS Preskušanje zakonskih meril (predviden v OP).
 • Društvo za električna vozila Slovenije -DEVS - DIIP z analizo stroškov in koristi - Elektromobilna transverzala Slovenija Hrvaška.
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota - DIIP in investicijski program - Nabava strojev za pralnico v Splošni bolnišnici Murska Sobota.
 • Javni zavod za šport Mestne občine Koper - novelacija investicijskega programa - Mestni nogometni in atletski stadion.
 • Občina Kočevje - DIIP in investicijski program - Vodovod Knežja Lipa – Brezovica.
 • Občina Kočevje - DIIP in investicijski program - Vodovod Kočevska Reka – Borovec.
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota - DIIP in investicijski program - Ureditev operacijske dvorane v Splošni bolnišnici Murska Sobota.
 • Občina Cerkvenjak - DIIP - Izgradnja vrtca v Cerkvenjaku.
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad RS za meroslovje – DIIP z analizo stroškov in koristi –Infrastruktura meroslovnega sistema – množina snovi/vode.
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota - DIIP z analizo stroškov in koristi - Uvedba sistema za prepoznavanje govora Speech Magic Multimed v Splošni bolnišnici Murska Sobota.
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad RS za meroslovje – DIIP z analizo stroškov in koristi –  Infrastruktura meroslovnega sistema – množina snovi/hrana rastlinskega izvora (GSO).
 • Mestna občina Koper - DIIP z analizo stroškov in koristi - Turistično-degustacijski info center v Smokvici.
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad RS za meroslovje – DIIP z analizo stroškov in koristi – Infrastruktura meroslovnega sistema – materiali.
 • Mestna občina Koper - DIIP z analizo stroškov in koristi - Gradnja Slemenske ceste.
 • Mestna občina Koper – DIIP – Vzpostavitev infrastrukture v okviru projekta Tasteful Istra.
 • Mestna občina Koper – DIIP – Turistično degustacijski info center v Sv. Antonu pri Kopru.
 • SNG Drama Ljubljana – DIIP – Prenova objekta SNG Drama Ljubljana.
 • Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca« Nova Gorica – DIIP – Prizidava urgence, operacijskega bloka in veznega trakta Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca.
 • Mestna občina Koper – DIIP in IP – Prenova večnamenske dvorane »Bonifika«.
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota – DIIP z analizo stroškov in koristi – Nakup digitalnega mamografa v splošni bolnišnici Murska Sobota.
 • Občina Tolmin – DIIP – Program investicijskega vzdrževanja šol in vrtcev v letu 2012.
 • Občina Lukovica – DIIP – Izgradnja kanalizacije za odpadno in meteorno vodo Blagovica – I. faza.
 • VIZ Frana Miličinskega Smlednik - DIIP - Rekonstrukcija, novogradnja objekta in ureditev zunanjih površin VIZ Smlednik.
 • Občina Tolmin - DIIP - Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin.
 • Občina Domžale - DIIP - Kamniška Bistrica kot zelena os regije: krepitev regionalnega pomena območja Kamniške Bistrice s pritoki.
 • Občina Kočevje - NIP - Vodovod Knežja Lipa - Brezovica.
 • Občina Kočevje - NIP - Vodovod Kočevska Reka - Borovec.
 • Občina Kočevje - IP - Rekonstrukcija ceste Kočevje - Koprivnik regionalna cesta R-I-217.
 • Občina Lukovica - DIIP - Izgradnja kanalizacije odpadnih voda (odsek Šentvid).
 • Občina Tolmin - DIIP - Program vzdrževanja cestnega omrežja občine Tolmin v letu 2013.
 • SNG Drama Ljubljana - IP - Rekonstrukcija prostorov male Drame - obnova obstoječih prostorov.
 • Dom Petra Uzarja Tržič - IP - Energetska sanacija ovoja stavbe.
 • Mestna občina Ljubljana - DIIP - Energetska sanacija delna zamenjava stavbnega pohištva zavoda za usposabljanje Janeza Levca - delovna enota OŠPP Levstikov trg.
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad RS za meroslovje – DIIP – Infrastruktura meroslovnega sistema – ionizirajoče sevanje.
 • Občina Tolmin – novelacija DIIP – Ureditev lokalne ceste LC 420071 in pločnika Tolmin-ZaTolmin – 1. del.
 • Mestna občina Novo mesto - DIIP in investicijski program – Panorama.
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad RS za meroslovje – DIIP – Infrastruktura meroslovnega sistema – nacionalna etalona za maso in prostornino.
 • Mestna občina Ljubljana - DIIP in IP - Prizidek OŠ Kolezija s pripadajočo komunalno ureditvijo.
 • Mestna občina Ljubljana - DIIP in IP - Prenova kuhinje in jedilnice na OŠ dr. Vita Kraigherja.
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – DIIP – Nakup poslovnega prostora za Območno službo Koper.

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – DIIP – Nakup poslovnega prostora za Območno službo Velenje.

 • Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana – IP – Nadomestni objekt Komenskega 5.

 • Splošna bolnišnica Murska Sobota – DIIP in Investicijski program – Selitev in obnova oddelka za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice Murska Sobota

 • Splošna bolnišnica Murska Sobota – DIIP – Nakup novih bolniških postelj v Splošni bolnišnici Murska Sobota

 • Splošna bolnišnica Murska Sobota – Nivelacija investicijskega programa »Graditev in oprema centralne intenzivne terapije s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo

 • Občina Brezovica – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

 • Občina Brezovica – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev turistično-informativnih točk v občini Brezovica

 • Občina Logatec – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev dveh prehodov za pešce na glavni cesti »G2-102, odsek Kalce-Logatec«

 • Občina Logatec – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev hodnika za pešce ob glavni cesti »G2-102/1461 Logatec (Martinj hrib)«

 • Občina Vodice – izdelava nivelacije predinvesticijske zasnove (PIZ) za »Občinsko središče Vodice«

 • Zdravstveni dom Lendava/Egeszseghaz Lendva – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nakup nujnega reševalnega vozila

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za prenovo prostorov prijavno-odjavne službe ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nove prostore za območno službo in urad za delo Kranj

 • Občina Ankaran/Comune di Ancarano – izdelava dokumenta investicijskega programa (IP) za rekonstrukcijo »Vinogradniške poti« v Ankaranu
 •   Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem - Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za vzpostavitev stanovanjskih skupin  za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na območju vzhodno kohezijske regije
 • Stavovanjski Sklad RS - Izdelava predinvesticijske zasnove za Stanovanjsko sosesko Novo Brdo
 • Radiotelevizija Slovenija javni zavod - izdelava novelacije investicijskega programa za nadomestni objekt na Komenskega 5

 • Občina Koper – Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za novogradnjo in spremembo namembnosti za objekt Gasilski dom Babiči

 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije – Izdelava Investicijskega programa (IP) Izgradnja večstanovanjskih objektov Dolgi most

 • Občina Prevalje – Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in izdelava Investicijskega programa (IP) za Plazovi na cesti LC 350361 cesta Štopar – Šentanel

 • Občina Prevalje – Izdelava novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Plazovi na lokalni cesti LC 350 381, Cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel, odsek Mikl - Pečar

 • Občina Prevalje – Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in izdelava Investicijskega programa (IP) za Plazovi na cesti LC 350 351, Žagarjev mlin - Kot - Leše

 • Občina Logatec – izdelava novelacije investicijskega programa (IP) za Izgradnjo hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec – (Martinj hrib)

 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem – Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Investicijskega prograla (IP) ter Predinvesticijske zasnove (PIZ) za Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju na območju Vzhodne kohezijske regije – neposredna potrditev

 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem – Izdelava Predinvesticijske zasnove (PIZ)  za Investicijo v izgradnjo zunanje bivalne enote za Center za usposabljanje, delo In varstvo Črna Na Koroškem

 • Občina Brezovica – Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Ureditev parka ob Vili Kobi

 • Občina Brezovica – Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Ureditev turistično-informativne točke na Sv. Lovrencu

 • Občina Ankaran - Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega prograla (IP) za Rekonstrukcija Železniške ceste

 • Občina Trebnje – Izdelava novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in izdelava Investicijskega prograla (IP) za Obnova hiše Goliev Trg 7, Trebnje - Objekt »Grmada« 

 

Izdelava investicijske dokumentacije za podjetja


 • Hoteli in turizem Rogaška d.o.o. – investicijski program - prenove hotela GH Donat 4* , Rogaška Slatina.
 • Betnava d.o.o. – študija izvedljivosti in investicijski program - revitalizacije in obnove Dvorca Betnava pri Mariboru z izvedbo historičnega in spominskega parka z rekreacijskimi površinami.
 • Dom Studenice d.o.o. – študija izvedljivosti in investicijski program - revitalizacije in obnove Samostana Studenice s cerkvijo ter zgradbami in površinami znotraj samostanskega kompleksa.
 • Terme Radenci d.d.– investicijski program – Revitalizacija hotela Terapija.
 • Terme Olimia d.d. – investicijski program – Izgradnja bazenskega kompleksa z dodatno ponudbo – Wellness Orhidelia.
 • Terme 3000 d.d. – predinvesticijska zasnova – Izgradnja vodno-rekreacijskega parka Petynka, Praga 6 (Republika Češka).
 • MPM engeneering d.o.o. . - revizija investicijskega programa hotela Park 5*.
 • HTP Simonov zaliv d.d. - revizija investicijskega programa.
 • Terme Olimia d.d. – investicijski program – Obnova in širitev hotela Breza 4*.
 • Terme Radenci d.d. – investicijski program – Revitalizacija hotela Radin Superior.
 • Lipica Turizem D.O.O. – investicijski program z analizo stroškov in koristi – Mednarodni konjeniški center.
 • Keros turizem d.o.o. - investicijski program – Izgradnja apartmajskega naselja 4*.
 • BK studio d.o.o. – investicijski program – Izgradnja apartmajskega naselja Nobelium.
 • Rezidenca Čeligo – investicijski program – Izgradnja hotela 4*.
 • Gold Club d.o.o. - investicijski program - izgradnja hotela 5*.
 • Zagrebački holding d.o.o. - Izdelava študije izvedljivosti s CBA analizo - Nova Sljemenska žičnica.
 • Union d.d. - Študija izvedljivosti z analizo CBA - Rekonstrukcija hotela Park v Čakovcu.
 • Intering Holding d.o.o. – investicijski program – Izgradnja hotela 4*.
 • Interexport d.o.o. - študija izvedljivosti - Uvajanje sistema prepoznave govora SpeechMagic Multimed.
 • Hidro Watt d.o.o. – investicijski program – Nakup objekta hidrocentrale MHE Lepenka na Slapu.
 • Telur d.d. - Izdelava študije izvedljivosti s CBA analizo, poslovnim načrtom, marketinško strategijo in prijavo na razpis - Izvedba novega proizvodnega obrata za proizvodnjo surovin EcoAllen
 • Gradbeno podjetje Rogaška Slatina d.o.o. – investicijski program – Nakup ekološke in računalniško krmiljene proizvodne linije s pripadajočimi avtomatiziranimi stroji za proizvodnjo naprednih izdelkov betonske galanterije v občini Podčetrtek.
 • GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna d.o.o. – investicijski program – Izgradnja nadstrešnice nad deponijo biomase v PE Enerles.
 • MK projekt, d.o.o. – investicijski program – Izgradnja apartmajev v Podčetrtku.
 • PAPIR SERVIS d.o.o. – investicijski program – Nakup zemljišča in nove opreme v podjetju Papir Servis za MBO Kočevje v občini Kočevje.
 • Motovoz d.d. - investicijski program - Vzpostavitev proizvodnega obrata v Leskovcu (R. Srbija).
 • HŽ Infrastruktura d.o.o. - Študija izvedljivosti z analizo CBA - Priprava dokumentacije za izgradnjo stavbe javnega zavoda za Agencijo za varnost v železniškem prometu na Hrvaškem
 • Meteorit d.o.o. - DIIP z analizo stroškov in koristi - Izvedba individualnega sistema ogrevanja na lesno biomaso v podjetju Meteorit d.o.o.
 • Hella Saturnus Slovenija d.o.o. - investicijski program / poslovni načrt - Širitev in diverzifikacija razvoja s ciljem globalne odgovornosti in povečanje inovativnosti proizvodnih procesov ter uvedbo novih izdelkov svetlobne opreme.
 • Slavko Pezdirnik s.p. – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izgradnjo male hidroelektrarne Belca II
 • Nepremičnine Celje d.o.o. – izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za stanovanjsko sosesko »Dečkovo naselje DN10«
 • Kovis Livarna d.o.o. – investicijski program – Nova Livarna v Štorah
 • Intec MKD d.o.o. – investicijski program - Investicija v nov poslovno – proizvodni objekt podjetja Intec MKD
 • Gabriel Aluminium d.o.o. – investicijski program - Izgradnja in opremljanje proizvodnih obratov GA1 in GA2
 • Kovis d.o.o. – investicijski program – Nabava nove opreme
 • Hermi d.o.o. – investicijski program – Investicija v industrijsko poslovni objekt Hermi 4
 • Bosch Rexroth d.o.o. – investicijski program – Projekt Slovenija


 

Izdelava tržnih strategij in načrtov


 • Hoteli in turizem Rogaška d.o.o. - Strateški poslovno – marketinški koncept Hotela Bellevue, Ljubljana.
 • Hoteli in turizem Rogaška d.o.o. - Strateški poslovno – marketinški koncept Grand Hotela Donat, Rogaška Slatina.
 • Dom Studenice d.o.o. - Strategija trženja 2009 – 2015 in načrt trženja za leto 2009 samostana Studenice .
 • Betnava d.o.o. - Strategija trženja 2010 – 2015 in načrt trženja 2009 - 2010Dvorca Betnava.
 • Terme Olimia d.d. – Strategija trženja in načrt trženja Term Olimia za leto 2008.
 • Občina Puconci - Strategija trženja 2010 – 2016 in načrt trženja 2010 – 2011 Večnamenske nizkoenergetske športne dvorane Puconci.
 • OBS d.o.o. - Izvedbeni načrt dodatne promocije turistične ponudbe Bohinja v letu 2009.
 • Terme Olimia d.d. - Izvedbeni načrt dodatne promocije turistične ponudbe v Termah Olimia d.d. s partnerji v letu 2009.
 • Abadon K&L d.o.o. - Programsko-trženjska strategija za novogradnjo v hotelski kompleks s preventivnim zdravstveno-zdraviliškim centrom »Rimska Čarda«.
 • BK studio d.o.o. - Strategija trženja in načrt trženja 2011-2013 za Apartmajsko naselje Nobelium.
 • Gold Club d.o.o. - Strategija trženja 2012 – 2019 in načrt trženja 2012-2014 za Hotel Erika *****.
 • Keros d.o.o. - Strategija trženja 2010 – 2017 in načrt trženja 2010-2012 podjetja Keros turizem d.o.o.
 • Intering Holding d.d. - Strategija trženja 2011 – 2018 in načrt trženja 2011-2013 podjetja Panvita Vintur d.o.o.
 • Rezidenca Čeligo d.o.o. - Strategija trženja 2010 – 2017 in načrt trženja 2010-2012 podjetja Rezidenca Čeligo d.o.o.
 • Patrik Križman s.p. - Strategija trženja podjetja Gostinstvo, prenočišča in športni park, Patrik Križman s.p.
 • Matjaž Cajhen inž., s.p. - Strategija trženja podjetja Cajhen rezilna orodja Matjaž Cajhen inž., s.p.
 • Ekol, d.o.o. - Strategija trženja podjetja Ekol, d.o.o.
 • Mlinostroj d.d. - Strategija trženja podjetja Mlinostroj d.d.
 • Panles trade d.o.o. - Strategija trženja podjetja Panles trade d.o.o.
 • Secaplast d.o.o. - Strategija trženja podjetja Secaplast d.o.o.
 • Povše metal d.o.o. - Strategija trženja podjetja Povše metal d.o.o.
 • Vodotehnik KM, d.o.o. - Strategija trženja podjetja Vodotehnik KM, d.o.o.
 • Vinakoper d.o.o. - Marketinška študija podjetja Vinakoper d.o.o. 2008-2014.
 • Vinakras z.o.o. - Marketinška študija podjetja Vinakras z.o.o. 2008-2014.
 • Bonetti d.o.o. - Strategija trženja podjetja Bonetti d.o.o.
 • Mare Izola d.o.o. - Strategija trženja podjetja Mare Izola d.o.o.
 • Franc Hohler s.p. - Strategija trženja podjetja PVC okna in vrata Hohler, Franc Hohler s.p.
 • Monteks d.o.o. - Strategija trženja podjetja Monteks d.o.o.
 • Križaj Mojca s.p. - Strategija trženja podjetja Križaj Mojca s.p. - orodjarstvo in plastika
 • Viva La Musica – Avgustin, d.o.o - Strategija trženja podjetja Viva La Musica – Avgustin, d.o.o
 • Piskar d.o.o. - Strategija trženja podjetja Piskar d.o.o.
 • TRGO ABC d.o.o. - Strategija trženja podjetja TRGO ABC, prodajno servisni center d.o.o.
 • BENI TEHING, d.o.o. - Strategija trženja podjetja BENI TEHING, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
 • Edvard Grk, s.p. - Strategija trženja podjetja SG-SOLAR, proizvodnja električne energije Edvard Grk, s.p.
 • Etra d.o.o. - Strategija trženja podjetja Etra d.o.o.
 • Oblak Commerce, d.o.o. - Strategija trženja podjetja Oblak Commerce, d.o.o.
 • Ivan Tacer - Trženjski načrt Kmetije Tacer
 • Savinjske novice, d.o.o. - Strategija trženja podjetja Savinjske novice, d.o.o. Nazarje.
 • Anton Škrabl s.p. - Strategija trženja podjetja Izdelovanje in popravilo glasbenih instrumentov Anton Škrabl s.p.
 • KELE&KELE d.o.o. - Marketinška študija podjetja KELE&KELE d.o.o. 2009-2015.
 • Vinakras z.o.o. - Marketinška študija podjetja Vinakras z.o.o. 2009-2015.
 • Kras d.d. - Marketinška študija podjetja Kras d.d. 2009-2014.
 • Mesnine dežele Kranjske d.d. - Marketinška študija podjetja Mesnine dežele Kranjske d.d. 2009-2014.
 • Ekotera d.o.o. - Marketinška študija podjetja Ekotera d.o.o. 2009-2015.
 • Vinakoper d.o.o. - Marketinška študija podjetja Vinakoper d.o.o. 2010-2015.
 • Jože Sajevic - Marketinška strategija pridelave domačega mleka Jože Sajevic 2010-2015.


Izdelava poslovnih načrtov za podjetja

 

 • VINAKOPER D.O.O. (7x), CAJHEN REZILNA ORODJA, CAJHEN MATJAŽ INŽ., S.P. (3 x), CAJHEN REZILNA ORODJA, PROIZVODNJA REZILNIH ORODIJ D.O.O., BLAJ ANTON ''BLAJ'', S.P. (2x), PLASTIKA SKAZA, IGOR SKAZA S.P., C&P INŽENIRING, D.O.O., SPLOŠNO STEKLARSTVO FRANC MAJORANC S.P., IZDELOVANJE IN POPRAVILO GLASBENIH INSTRUMENTOV ANTON ŠKRABL S.P. (2 x), SROJNO KLJUČAVNIČARSTVO MARJAN STRAŠEK S.P., SECA PLAST D.O.O., GOSTOL D.O.O., NIEROS D.O.O., KOBILARNA LIPICA, MARIVA D.O.O., KELE&KELE D.O.O., RIŽANSKI VODOVOD KOPER, MATEVŽ ZAVOLOVŠEK S.P., PELOZ D.O.O., IGIZ D.O.O., SVIT D.O.O. TERME OLIMIA D.D. (2 x), MLINOSTROJ D.D., VODOTEHNIK D.O.O., EKOL D.O.O., PANLES TRADE D.O.O., PISKAR D.O.O., VIVA LA MUSICA S.P., MARE D.O.O. IZOLA, MONTEKS D.O.O., BONETTI D.O.O., BENI TEHING, d.o.o. (2 x) KRIŽAJ MOJCA S.P. – ORODJARSTVO IN PLASTIKA, OBLAK COMMERCE, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. (2 x), Trgo ABC prodajno servisni center d.o.o., CINKARNA CELJE D.D., AKRIPOL D.D., KOLPA, D.D., SAVINJSKE NOVICE D.O.O., HALER D.O.O., ETRA D.O.O., MITJA MAJCEN, (2 x) ELMER ELEKTRONIKA D.O.O., CFS D.O.O. EKOLOGIKMONT D.O.O., TURIZEM BOHINJ, MEDIAS KREATIV D.O.O., KRAS D.D. (3 x), MDK D.D., (2 x) IIVAN TACER, SG-SOLAR, proizvodnja električne energije EDVARD GRK, s.p., EKOTERA D.O.O., VRTNARSTVO IN GRADNJE ROGAŠKA D.O.O., GOSTINSTVO, PRENOČIŠČA IN ŠPORTNI PARK, PATRIK KRIŽMAN S.P., ATLANTIS D.O.O., ORODJARSTVO IN PLASTIKA NEJC KRIŽAJ S.P., IZDELAVA PVC OKEN IN VRAT MIRAN TOPOLOVEC S.P., JOŽE SAJEVIC, EMO Orodjarna d.o.o., Mikropis Holding, d.o.o., IOS d.o.o., GGP d.o.o., OMORIKA  d.o.o., AGROEMONA d.o.o. Domžale, Polavi logistika d.o.o., A & V LEŠNIK d.o.o., MLEKARSTVO PODJED d.o.o., TAXUS & CO. d.o.o., FORM TEHNIK d.o.o. (2x),  Svetovanje Darinka Mravljak s.p., MIGI, d.o.o., TRŽIČ, DVOR, ANICA KNEZ, s.p., ELLATRON, d.o.o. (2 x), GOSTILNA KRIŠTOF, KRIŠTOF BOLKA s.p., DILE JANEZ BRITOVŠEK s.p., HIDRO WATT d.o.o., OLJARNA TORKLA -VALERIJ TERNAV (2 x), KLET RODICA TRUŠKE – MARINKO RODICA (2 x), SKUPINA TOJETO d.o.o., ATECH ELEKTRONIKA d.o.o., D&B FINING d.o.o., ANSMA d.o.o., REZIDENCA ČELIGO d.o.o., GREDE TEŠANOVCI d.o.o., S-TMM sistemi d.o.o., FEROČRTALIČ D.O.O., TREVIS D.O.O., KAMEN JERIČ, JOŽEF JERIČ S.P.

 


Aktualni razpisi

Deljeni razpisi

E-obveščanje

Kontakt


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o.